Ochrana osobných údajov

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky Jednoduchý pôrod

 • Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky https://jednoduchyporod.sk. 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 • Účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to prostredníctvom registračného formulára.
 • Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov.

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely zmluvných vzťahov a údaje na doručenie.
 • Kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely komunikácie so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom).
 • Údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia.

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu očakáva.
 • Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

V.

Zverejnenie údajov

 • Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje.

VI.

Podmienky spracúvania

 • Prevádzkovateľprijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.
 • Prevádzkovateľsa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.  

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • informáciu, ako sú osobné údaje spracovávané,
  • vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • výpis údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • vymazanie osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť.